Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Sporthal Oudendijk.

Artikel 1.
Rechtsverhouding

1.1 De grondslag van de verhouding tussen Sporthal Oudendijk B.V. (nader te noemen Sporthal Oudendijk) en gebruiker vormt de reserveringsovereenkomst (nader te noemen de overeenkomst) waarin het door de gebruiker gewenste gebruik van de beschreven accommodatie is opgenomen en waaruit de bereidheid van Sporthal Oudendijk blijkt om gebruiker daartoe in staat te stellen door een tijdvak voor gebruiker te reserveren. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden ALG DT 02 van toepassing en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel.
1.2 Door ondertekening van de reserveringsovereenkomst en/of reserveringsbevestiging verklaart gebruiker (voldoende) kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden ALG DT 02 en aanvaardt daarmee de gelding van deze voorwaarden op de gesloten overeenkomst.

Artikel 2.
Algemeen

2.1 De reservering omvat de accommodatie, nader aangegeven in de reserveringsovereenkomst.
2.2 Tenzij anders is overeengekomen, mag gebruiker uitsluitend toegang tot de accommodatie verlenen aan personen die in het bezit zijn van een door gebruiker afgegeven geldig bewijs van lidmaatschap. Het personeel van Sporthal Oudendijk heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie.
2.3 De voor het verkleden en douchen, wassen en toiletbezoek benodigde ruimten worden door Sporthal Oudendijk, naast de in de overeenkomst beschreven accommodatie, beschikbaar gesteld.
2.4 Van de in artikel 2.3 beschreven ruimten mag ten hoogste 15 minuten voor en 15 minuten na de gereserveerde tijdvakken gebruik worden gemaakt.
2.5 De in artikel 2.4 bedoelde gebruikstijden en de periode van het gereserveerde tijdvak dienen stipt in acht te worden genomen. Het gereedmaken van de accommodatie voor de activiteit van de gebruiker alsmede het opruimen dient binnen het gereserveerde tijdvak te gebeuren.
2.6 Voorafgaand aan de komst van de eerste deelnemers/bezoekers, doch tenminste één kwartier voor aanvang van het gereserveerde tijdvak dient een door de gebruiker aangewezen vertegenwoordiger bij de ingang van de accommodatie aanwezig te zijn.
2.7 Bij de ondertekening van de overeenkomst dient gebruiker schriftelijk een verantwoordelijk namens (het bestuur of de leiding van) de gebruiker(s) bekend te maken. Eventuele wijziging hierin dient terstond schriftelijk te worden doorgegeven aan Sporthal Oudendijk.

Artikel 3.
Toezicht en veiligheid
3.1 Gedurende het gereserveerde tijdvak moet in de accommodatie tenminste een door de gebruiker aan te stellen voldoende gekwalificeerde (meerderjarige) persoon aanwezig zijn, die is belast met het toezicht op de veiligheid en die namens gebruiker gemachtigd is om in voorkomende gevallen op te treden.
3.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, op een ordelijk gebruik en een goede gang van zaken met betrekking tot de ter beschikking gestelde accommodatie, ruimten en inventaris. Gebruiker is bekend met de toegangsvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de naleving daarvan. De toegangsvoorwaarden (deze staan aangegeven in de accommodatie) maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
3.3 Onverminderd het onder 3.2 bepaalde dienen de aanwijzingen door of vanwege het personeel van Sporthal Oudendijk gegeven, te allen tijde stipt te worden opgevolgd.
3.4 Gebruiker verklaart geheel op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen bij ongevallen en/of technische problemen.
3.5 Sporthal Oudendijk behoudt zich het recht voor, voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
3.6 Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende toezicht en voor de overige veiligheidsmaatregelen die, bij of krachtens wettelijke bepalingen, dienen te worden getroffen. Gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een persoon die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en voor aanwezigheid van noodzakelijke EHBO-materialen en voor begeleiding van haar activiteiten door hiervoor bevoegde personen.
3.7 De gebruiker zal zorgen voor voldoende toezicht in de ruimten die haar op grond van de reserveringsovereenkomst en deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De door gebruiker aangewezen toezichthouder mag het gebouw niet verlaten voordat de aan zijn/haar toezicht onderworpen personen zijn vertrokken. De toezichthouder ziet er op toe, dat het op grond van de reserveringsovereenkomst in gebruik gegeven gedeelte van de accommodatie tijdens het gebruik niet door onbevoegden wordt betreden.

Artikel 4.
Het gebruik.
4.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het management is het gebruiker niet toegestaan:
a. de instelling van de technische installaties te veranderen
b. muziek ten gehore te brengen
c. reclame te maken, circulaires, insignes, loten e.d. te verspreiden of te verkopen of te doen verspreiden of verkopen
d. collectes te houden of te doen houden
e. de aanwezige recreatieve voorzieningen te gebruiken
f. zelf dranken en/of spijzen mee te brengen of de in het horecagedeelte gekochte dranken en/of spijzen buiten dit horecagedeelte te nuttigen
g. te roken, behalve in ruimtes waarin staat aangegeven dat roken is toegestaan
h. te venten of te doen venten
i. toegangsgelden te heffen, tenzij hiervoor van te voren schriftelijke toestemming is gegeven door Sporthal Oudendijk.
j. dieren in de accommodatie te brengen
k. vervoermiddelen in de accommodatie toe te laten, m.u.v. invalidenwagens
l. andere ruimten te betreden dan de gereserveerde ruimte, tenzij een dringende noodzaak daartoe noopt
m. het dragen van straatschoeisel op de sportvloeren in de zaalsportaccommodaties (in de zaalsportaccommodaties zijn alleen zaalsportschoenen toegestaan)
n. tot het dragen van schoeisel dat strepen achterlaat op de sportvloeren.
4.2 Inventaris en materialen van de accommodatie zullen alleen worden gebruikt voor zover zij uitdrukkelijk ter beschikking zijn gesteld en wel uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Zo nodig worden zij door of onder leiding van een beheerder van/namens Sporthal Oudendijk opgesteld. Inventaris en materialen mogen alleen worden gebruikt onder leiding van een daartoe bevoegde begeleider/instructeur. Na afloop dienen de materialen door gebruiker op de juiste plaats te worden teruggezet (eventueel op instructie van een beheerder van/namens Sporthal Oudendijk). Het aanraken van materialen en apparatuur, niet benodigd voor de activiteiten, is niet toegestaan.
Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Sporthal Oudendijk is het niet toegestaan:
a. andere toestellen en dergelijke in de accommodatie te plaatsten dan die aldaar reeds aanwezig zijn
b. wandrekken te gebruiken, anders dan vergrendeld. Ander gebruik is gevaarlijk en derhalve verboden
c. toestellen te gebruiken waarop vermeld is dat ze in verband met gebreken niet mogen worden gebruikt
d. toestellen over de vloer te slepen of te verplaatsen, anders dan gedragen of middels de verrolinrichting
e. toestellen of materialen mee te nemen naar buiten of naar elders.
4.3 Het is niet toegestaan – en gebruiker ziet daarop toe – om elektrisch gereedschap en apparatuur in de accommodatie te gebruiken of te plaatsen.
4.4 Het is niet toegestaan – en gebruiker ziet daarop toe – om eigen (metalen) materialen te gebruiken zonder toestemming van Sporthal Oudendijk.
4.5 Gebruiker is verplicht de accommodatie, de toestellenberging, de was- en kleedgelegenheden, de toiletten en de inventaris (voor zover in het gebruik opgenomen) ordelijk en hygiënisch te gebruiken. Verontreiniging van de accommodatie, anders dan normaal gebruik is niet toegestaan. In een dergelijk geval, zulks na overleg met de gebruiker doch ter beoordeling van Sporthal Oudendijk, komen de schoonmaakkosten voor rekening van de gebruiker.
4.6 In verband met energiebesparing dient gebruiker in het in gebruik gegeven gedeelte van de accommodatie:
a. de ramen gesloten te houden en de buitendeur te sluiten
b. de stand van de thermostaat niet te veranderen
c. kranen terstond na gebruik te sluiten.
d. te zorgen dat de lichten uit zijn in de ruimten, die niet worden gebruikt.

Artikel 5.
Aansprakelijkheid
5.1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de accommodatie, ruimten en inventaris. Indien er sprake is van meerdere gelijktijdige gebruikers en niet is uit te maken welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt, is iedere gebruiker hoofdelijk voor vergoeding van de totale schade aansprakelijk. Gebruiker aanvaardt hierbij dat ingeval van schade, de vaststelling van het schadebedrag door Sporthal Oudendijk plaatsvindt. Het bedrag van de door Sporthal Oudendijk vastgestelde schade is voor gebruiker bindend en zal door gebruiker op eerste verzoek van Sporthal Oudendijk worden voldaan.
Van geconstateerde beschadigingen of defecten aan de accommodatie, de was- en kleedruimten, de toiletten of de inventaris dient door gebruiker zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Sporthal Oudendijk.
Bij nalatigheid van het melden van geconstateerde beschadigingen of gebreken wordt de nalatige geacht de schade te hebben veroorzaakt.
5.2 Sporthal Oudendijk is, behoudens ingeval van grove schuld of opzet van Sporthal Oudendijk, niet aansprakelijkheid voor:
a. het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van eigendommen van gebruiker, diens leden en (eventuele) derden
b. schade aan zaken of schade aan personen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handelen of nalaten van gebruiker rond het gebruik of het betreden van de door Sporthal Oudendijk beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten en inventaris
c. schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van overmacht of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak, doch zal daartegenover voor het gereserveerde tijdvak de overeengekomen vergoeding niet worden geheven
d. Het niet in gebruik kunnen nemen van de voorzieningen, zoals douches, in verband met eventuele (Legionella) besmetting
d.1 Gebruiker dient een naar algemene opvattingen adequate aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en in stand te houden
d.2 Gebruiker vrijwaart Sporthal Oudendijk in het algemeen tegen eventuele aanspraken van derden die het gevolg is van enige tekortkoming van gebruiker. Meer in het bijzonder vrijwaart gebruiker Sporthal Oudendijk tegen aanspraken van derden:

  • waarvoor gebruiker op grond van artikel 5.1 aansprakelijk is
  • waarvoor Sporthal Oudendijk op grond van het in
    5.2 bepaalde moet aansprakelijk is.

Artikel 6.
Reserveringsprijsaanpassingen
6.1 Indien de reservering betrekking heeft op een periode langer dan een jaar dan wel wanneer deze betrekking heeft op een reserveringsperiode die de datum van 1 januari passeert, heeft Sporthal Oudendijk naast eventuele verhogingen die vanwege dwingende tariefvoorschriften worden opgelegd, het recht de reserveringsprijs jaarlijks te verhogen. De prijsverhoging zal door Sporthal Oudendijk aan gebruiker schriftelijk worden medegedeeld.

Artikel 7.
Tekortkoming en ontbinding

7.1 De vordering is opeisbaar indien niet binnen 30 dagen na dagtekening van de nota die aan gebruiker is gezonden, betaling heeft plaatsgevonden. Nadat de vordering opeisbaar is geworden zal gebruiker eerst schriftelijk in verzuim worden gesteld en zal een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Mocht gebruiker zijn verplichtingen ook na ommekomst van die termijn niet nakomen dan is gebruiker in gebreke en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan gebruiker. In dat geval kan gebruiker geen aanspraak maken op terugvordering van reeds betaalde bedragen of enige schadevergoeding.
7.2 Bij niet tijdige betaling voor de gereserveerde tijdvakken zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een rentepercentage van 1% per maand vanaf de datum waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden. Daarboven wordt € 20,- aan administratiekosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Sporthal Oudendijk om de volledige schade als gevolg van de tekortkoming op gebruiker te verhalen.

Artikel 8.
Voorbehouden
8.1 Sporthal Oudendijk behoudt zich het recht voor incidenteel gedurende het gereserveerde tijdvak over de accommodatie te beschikken. Sporthal Oudendijk kan tevens besluiten de accommodatie op bepaalde dagen en uren te sluiten. Als dit zich voordoet, dan vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak, doch zal daartegenover voor het gereserveerde tijdvak de overeengekomen vergoeding niet in rekening worden gebracht.
8.2 Sporthal Oudendijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ALG DT 02 te wijzigen c.q. aan te vullen, indien zij zulks noodzakelijk acht. De wijzigingen c.q. aanvullingen worden geacht stilzwijgend op deze overeenkomst van toepassing te zijn vanaf het tijdstip dat deze in gewijzigde vorm schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Gebruiker wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd indien hij/zij niet binnen 30 dagen schriftelijk van het tegendeel blijk geeft.

Artikel 9
Opzegging en tussentijdse beëindiging
9.2 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door gebruiker is niet mogelijk.
9.2 Bij meerjarige overeenkomsten: indien 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de reserveringsovereenkomst geacht voor een zelfde periode te zijn verlengd, tenzij anders is afgesproken.
9.3 Artikel 9.2 is niet van toepassing bij vastgesteld reserveringsperioden die korter duren dan 1 jaar. Deze reserveringen eindigen van rechtswege met het aflopen van de afgesproken reserveringsperiode.
9.4 Indien gebruiker geen gebruik maakt van de accommodatie gedurende gereserveerde uren, is zij daarvoor het vastgestelde tarief geheel verschuldigd.

Artikel 10
Ingangsdatum
10.1 Gebruiker kan alleen recht doen gelden op de accommodatie en ruimten indien de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst voor akkoord getekend aan Sporthal Oudendijk is geretourneerd. Indien de periode tussen aanvraag en gebruik korter is dan 14 dagen dient de overeenkomst per omgaande aan gebruiker te worden geretourneerd voorzien van handtekening voor akkoord.

Artikel 11
Toepasselijk recht
11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in Nederland.

Artikel 12
Slotbepalingen
• Mits hiervan tevoren schriftelijk of per mail kennis wordt gegeven aan gebruiker, heeft Sporthal Oudendijk het recht om incidenteel gedurende één of meerdere uren over het gereserveerde te beschikken.

• In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Sporthal Oudendijk.

• Indien gebruiker met schriftelijke voorafgaande toestemming eigendommen stalt op daartoe aangewezen plaatsen binnen Sporthal Oudendijk, dient gebruiker zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor alle schaden in relatie tot gebruik en/of stalling van

deze eigendommen. Sporthal Oudendijk is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Gebruiker zorgt dat zijn eigendommen voldoen aan alle gebruikseisen en (indien nodig) zijn goedgekeurd voor gebruik.

• Indien de horeca en/of vergaderruimte betrokken wordt bij de verhuur, dan dient de huurder contact op te nemen met de (betrokken) horecapachter.

Algemene voorwaarden ALG DT 02 3

Meest recente berichten